Stärkt lokal attraktionskraft

Härjedalens kommun har som en av tio pilotkommuner av 83 sökande fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket till ett projekt som ska bidra till att öka den lokala attraktionskraften.

Målet är en ny process för att ta fram översiktsplan, bostadsförsörjningsplan och lokalförsörjningsplan samt marknadsplan för Härjedalen. Samhällsplaneringen ska förbättra regionens tillgänglighet och attraktivitet.

Transparenta etableringsförutsättningar ska göra det lättare att bygga och bo i Härjedalen och underlätta etablering. Politiken ska få ett allsidigt beslutsunderlag för långsiktig planering. Den nya metoden underlättar för kommunen att genomföra samhällsbyggnadsuppdraget i dialog med medborgarna. Målet är att på kartan visualisera möjlig lokalisering av bostäder och verksamheter, m.m., samt stärka den demokratiska processen De som redan är etablerade i kommunen ska:

- Få fler skäl att bo kvar och

- återvända samt

- utöka och expandera verksamheter

Medborgarnas delaktighet är avgörande för att rätt förstå vad som är prioriterade behov och vad som kan bidra till att öka attraktionskraften. Det är den som ska visualiseras och göra skillnad i den fysiska planeringen. Med en sådan process på plats underlättas politiska prioriteringar och beslut.

Regeringen beslutade 2015 om En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Strategin är långsiktigt vägledande för det regionala tillväxtarbetet och ska bl.a. bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Härjedalens pilotprojekt bidrar till att utveckla den nationella strategin.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-04-29 10.20
av Henry Jonasson