Ensamkommande barn och ungdomar

S


Härjedalens kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av barn och ungdomar som reser in i Sverige på egen hand och söker asyl. Dessa benämns som ensamkommande och har inte sina vårdnadshavare med sig. Socialförvaltningen ansvarar för verksamheten i Härjedalen.

Mottagningen
Kommunens individ- och familjeomsorg driver verksamheten genom HVB-hem, hem för vård eller boende, enligt Socialstyrelsens föreskrifter. På HVB-hemmen bor ensamkommande barn och ungdomar. De är i åldern 14-17 år. Ungdomarna är placerade av socialtjänsten som också utreder ungdomarnas behov. Socialtjänsten planerar därefter tillsammans med ungdomen själv, ungdomens gode man samt personal på boendena för att ungdomen får det stöd han eller hon behöver.

På HVB-hemmen finns personal tillgänglig dygnet runt. Dessa är också kontaktpersoner för ungdomarna. Ungdomarna får stöd av dem på olika sätt. Det kan vara vid läxläsning, när man lär sig laga mat eller i kontakten med föreningar etc. I början används språktolk i samtalen men efterhand kan det övergå till svenska.

Introduktionen
Målet med verksamheten under ungdomens första tid är att skapa trygghet och att ge introduktion till svenska samhället. Direkt efter ankomsten påbörjas skolgången i en förberedelseklass. Efter ett tag övergår man till mer ordinärt skolprogram. På fritiden deltar man i olika fritidsaktiviteter.

Stanna eller återvända
Den ungdom som får uppehållstillstånd bosätter sig i kommunen. Målet är att ungdomen ska bli integrerad i samhället samt bli en självständig individ som på sikt kan klara sin egen försörjning. När ungdomen uppnår 18 års ålder och blir myndig kan han/hon välja att bo kvar i kommunen eller flytta vidare. Om ungdomen stannar kvar i kommunen kan han/hon ansöka om att få fortsatt stöd i vardagen. På samma sätt som för alla ungdomar som varit placerade av socialtjänsten gör socialtjänsten då en bedömning om ungdomen har behov av detta. Stödet ges då från verksamheten Galaxen.

För den ungdom som inte får uppehållstillstånd ansvarar Migrationsverket för ungdomens återvändande till sitt hemland. Om det är möjligt återförenas man med vårdnadshavarna eller annan anhörig som tar emot ungdomen i hemlandet. I det fall detta inte går att genomföra kan Migrationsverket inte avvisa ungdomen. Ungdomen blir då ofta kvar på boendet till dess att denne fyllt arton år. Därefter räknas ungdomen som vuxen och Migrationsverket tar därmed åter huvudansvaret för honom/henne.   
 
God man
Alla ungdomar utan vårdnadshavare som anländer till kommunen får en god man. När man blir myndig upphör detta stöd. Överförmyndaren tillsätter god man. Du som önskar bli god man tar kontakt med överförmyndaren i Härjedalen. Läs mer här

Du som vill hjälpa till
Du som vill göra en frivillig insats för dessa ungdomar kan kontakta oss. Det kan gälla föreningsintroduktion, bli kontaktperson eller annat av betydelse för integrationen.

Avdelningschef ensamkommande
Helena Bredesen
Tfn 0680-177 52
helena.bredesen@herjedalen.se

Galaxen
Tfn 0680-176 08, 070-274 68 53​
galaxen@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-07 10.15
av Helena Lindell