Dataskyddsförordningen GDPR

Härjedalens kommun hanterar personuppgifter och värnar om integriteten för alla vars uppgifter behandlas.

Definition av personuppgift

All slags information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en nu levande fysisk person är en personuppgift. Det måste alltså inte förekomma ett namn eller personnummer för att en uppgift ska vara en personuppgift, det kan till exempel vara en bild på en person.

Om uppgifterna är anonymiserade och det därför inte längre går att koppla uppgiften till en enskild individ är det inte en personuppgift.

Hur personuppgifter behandlas och när det får ske

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna inklusive lagring. Behandlingen kan ske manuellt eller helt eller delvis automatiserat. I den europeiska dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur behandling av personuppgifter får ske. Utöver förordningen finns ett flertal svenska lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter. Ett exempel på annan lag som reglerar behandlingen av personuppgifter är lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218).

För att behandlingen ska vara tillåten måste det finnas laglig grund för behandlingen. I europeiska dataskyddsförordningen definieras vad som är laglig grund för behandling. Det kan vara för att fullgöra ett avtal, som ett led i myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Varje nämnd är personuppgiftsanvarig

Den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig. I Härjedalens kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras i den egna nämndens verksamhet.

Gemensamt dataskyddsombud

Europeiska dataskyddsförordningen slår fast att myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. Det är tillåtet för flera personuppgiftsansvariga att anlita samma dataskyddsombud. Nämnderna i Härjedalens kommun har beslutat att anlita ett gemensamt dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt sätt och att vi skyddar uppgifterna på ett lämpligt sätt. Du som registrerad kan ställa frågor till dataskyddsombudet om hur uppgifter behandlas.

Rätten till tillgång på personuppgifter

Som registrerad har du rätt att få information om hur dina uppgifter behandlas och syftet med behandlingen. Om du till exempel skickar mejl, ringer eller kontaktar kommunen via formulär på webben behandlas dina uppgifter av kommunen. Vi behandlar uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende.

Du som registrerad har rätt att få veta om Härjedalens kommun behandlar personuppgifter som rör dig. Om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig har du rätt att få veta:

 • Ändamålen med behandlingen.
 • De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
 • Om möjligt, den förutsedda period som personuppgifterna lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa perioden.
 • Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna, eller begränsningar av behandling av personuppgifter, eller att invända mot sådan behandling.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, information om varifrån uppgifterna kommer.
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.
 • Om uppgifterna överförs till tredjeland information om vilka skyddsåtgärder som vidtagits.
 • En kopia på uppgifter som är under behandling.

Rätten till tillgång får inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. Därför är det viktigt att säkerställa att det är rätt person som begärt ut uppgifterna. För att begära tillgång kan du skicka skriftlig begäran per brev eller besöka ett lokalkontor. Om du skickar begäran per brev måste den vara underskriven av sökande. Om du begär tillgång till dina uppgifter på annat sätt kan vi behöva ställa kompletterande frågor för att säkerställa att den som begärt ut uppgifterna är densamma som den som mottar uppgifterna. Uppgifterna skickas som rekommenderat brev.

Härjedalens kommun svarar på din begäran inom en månad. Om din begäran är omfattande eller om det av andra skäl inte är möjligt att ge svar inom en månad får du information om det.

Rätt till rättelse

Som registrerad har du rätt att utan dröjsmål får felaktiga uppgifter rättade. Om du upptäcker felaktiga uppgifter kan du kontakta den person du har kontakt med i ditt ärende eller vända dig till kommunen via mejl.

Rätt till radering

I vissa fall har registrerade rätt att begära att få personuppgifter raderade. Nedan finns fall som tas upp i den europeiska dataskyddsförordningen där registrerad har rätt att få uppgifter raderade.

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i den europeiska dataskyddsförordningen.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i ett EU-lands nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i europeiska dataskyddsförordningen.

I vissa fall finnas undantag som gör att uppgifterna inte kan raderas. Det kan vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling, behandling för arkivändamål eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

Som registrerad kan du begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Begränsning av behandling innebär att uppgifter bara får behandlas med samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.

Du kan begära begränsning om något av följande är uppfyllt:

 • Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Klagomål

Om du anser att dina uppgifter har behandlats felaktigt kan du kontakta kommunen eller kommunens dataskyddsombud. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är tillsynsmyndighet.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit eller få uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätten till dataportabilitet ska inte påverka rätten till radering. Rätten till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Återkalla samtycke

Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandling har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Att samtycket återkallas påverkar inte lagligheten av behandling som redan har utförts.

Om kommunen har personuppgiftsbiträde

För vissa behandlingar har Härjedalens kommun anlitat ett personuppgiftsbiträde. Som registrerad har du rätt att få information om vilka biträden som har fått tillgång till dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter i mejl

Härjedalens kommun hanterar dagligen en stor mängd mejl. När du skickar eller tar emot mejl från kommunen kan det innebära att dina personuppgifter hanteras av kommunen. Hanteringen sker för att kunna svara på frågor, kommunicera med berörda i samband med hantering av ärenden eller för att kontakta intressenter. Hantering av personuppgifter i mejl lyder under samma dataskyddslagstiftning som övrig behandling av personuppgifter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 december 2022 15:27
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas