Gator och vägar

Snöig väg och en bågbro i kallt vinterklimat.

Foto: Jim Bäck.

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för gatufrågor som gatubelysning, städning och upphandling av vinterväghållning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat vinterväghållning som gäller till 31 maj 2022.

Restaurering av grusväg i Ytterberg

Sommaren 2021 restaurarade kommunen grusvägen Västerlånggatan i Ytterberg med en metod som inte använts i Härjedalen tidigare. Resultatet utvärderas efter vintern när tjälen gått ur vägbanken.

 • Dikena grävs ut.
 • Vägen beläggs med makadam, som en maskin fräser ner i det befintliga grusskiktet. Maskinen fräser ner till 30 centimeter djupt i vägbanan och fräser även sönder tidigare oljegrusbeläggning.
 • En väghyvel jämnar till vägens yta och en vält trycker ihop den uppluckrade vägbanken.
 • En tankbil sprider vatten på vägen så att luften försvinner ur gruset.
 • En väghyvel jämnar till ytan och vägen blir platt.
 • En vält packar ihop vägbanan ytterligare.
 • Vägen trafikeras i ett par veckor så att vägen kläms ihop.
 • En väghyvel bomberar vägen, drar in grus från vägkanterna mot vägens mitt så den ser ut som ett upp och nervänt V. Det gör att nederbörd rinner av vägen ner i diket och inte blir kvar på vägen.

Tidigare åtgärder på Västerlånggatan i Ytterberg

Vägen har haft återkommande pottor, oavsett hyvling och behandling. I mitten av 1980-talet fick vägen beläggning med oljegrus. Det höll inte och efter några år lades ett grusskikt ovanpå oljegruset så att vägen kunde hyvlas igen. Pottorna återkom efter varje hyvling.

Vinterväghållning

På smala gator är det viktigt att parkera så att snöröjningsfordonen kan utföra sitt jobb annars måste vi avbryta arbetet och komma tillbaka senare. Det innebär onödiga kostnader och problem för trafikanter.

För att underlätta snöröjningen ska fastighetsägare ta bort grenar som sticker ut över gatan. Snö får inte läggas på gator eller grannens tomt. Parkera inte så att bilen hindrar snöröjningen.

Gångbana utanför fastighet

I detaljplanelagt område svarar fastighetsägaren för skötsel av gångbanan vid sin fastighet.

Åläggande om gångbanerenhållning med mera

Sandupplag och sandlådor

På flera platser har kommunen sandupplag eller sandlådor där allmänheten får hämta sand gratis, max två hinkar vid varje tillfälle.

Sand finns att hämta:

 • Sveg, kommunförrådet
 • Hede, kommunförrådet
 • Ytterhogdal, kommunförrådet
 • Funäsdalen, kommunförrådet
 • Lofsdalen, brandstationen
 • Glöte, Glötegården

Skador vid snöröjning

Skador på staket, brevlådor, häckar och annat kan inträffa vid snöröjning. Om olyckan är framme ska fastighetsägaren snarast meddela kommunen om vad som inträffat.

För att minska skaderisken ska du placera brevlådor och sopkärl på tomten och markera staket och häckar med käppar i tomtgräns

Borttagning av vintersand

Kommunen sopar upp sand på asfalterade vägar när tjälen gått ur marken. Det sker vanligtvis under maj och juni.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får önskemål från privatpersoner om att få fälla träd som står på kommunens park-, natur- och trafikmark.

För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har önskemål om trädfällning tar kontakt med kommunen.

Om du misstänker att det finns risk för att trädet kan falla, och att någon eller något kan komma till skada, ring växeln 0680-161 00.

När ansökan har kommit in görs en bedömning från kriterierna nedan.

 • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiska värde.
 • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Det kan finnas träd som har litet värde för kommunen men som kommunen inte har resurser att ta bort. Det finns då möjlighet att ingå ett avtal med kommunen om att få eget ansvar för trädfällningen.

Ta kontakt med kommunen på: utveckling@herjedalen.se
Telefon: 0680-161 00

Torgplatser i Sveg förmedlas av SFU, Svegs företags- och utvecklingsförening.

Telefon: 0680-120 13.

Trafikhandläggaren ansvarar för dispenser för breda och tunga transporter som börjar och slutar i kommunen.

Gatubelysning

Kommunen ansvarar och underhåller för drygt 4 800 belysningspunkter. Belysningen kontrolleras löpande. Då vårt område är geografiskt stort och våra underhållsresurser är begränsade försöker vi samordna underhållsarbeten.
Det innebär att det kan dröja innan en lampa repareras.

Lamporna störs av växtlighet, det skymmer ljus och vajande grenar i vinden kan slå sönder lamporna. Därför är det bra om du som fastighetsägare ser efter så att växtlighet på din tomt inte når vår gatljusanläggning.

Du som fastighetsägare är skyldig att hålla efter detta. Om det inte sker påminner vi där vi ser att det behövs i första hand. Vi kan även komma att röja undan om vi anser det vara bråttom. Uppstår stora kostnader för detta, kan denna kostnad komma att påföras fastighetsägaren.

Kontroll av gatubelysning

I mitten av november 2023 börjar kommunen kontrollera gatlamporna. Kontrollerna startar i Hede-Vemdalen under vecka 46.

När kontrollen görs måste lamporna vara varma. Det innebär att i samband med kontrollerna kommer gatubelysningen att vara på dygnet runt i några dagar.

Det är Vatten och miljöresurs elektriker som kontrollerar och byter ut trasiga lampor.

Felanmälan

Felanmälan av våra gatlampor görs via app eller formulär på sidan Felanmälan.

Kontakt

 • Torbjörn Bergman

  Arbetsledare för gator och vägar

Senast uppdaterad: 23 november 2023 15:05
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas