Avgifter vid ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola/fritidshem

Fastställda av kommunfullmäktige 28 november 2022, § 174.
Diarienummer KS 2022/869.

Avgifter i samband med lednings- och ägarprövning

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän gällande fristående förskola eller fristående fritidshem enligt Skollagen 2 kap 5 § (2010:800).

Huvudmannaskapet har en utökad prövning mot tidigare för att säkerställa att blivande huvudmän har förutsättningarna att bedriva en god verksamhet med hög kvalitet. De nya bestämmelserna innebär en omfattande prövning och kommunen har också rätt att ta ut en avgift. Avgiften är avsedd att täcka förvaltningens kostnader för att pröva ansökan.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledarkretsen är från och med 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till kommunen senast en månad efter att förändringen genomförts. Visst undantag från avgiften kan ske vid en tillfällig utökning av antalet barn inom ramen för godkännandet.

Regeringen anser att kostnaden som uppkommer med anledning av de krav som ställs mot kommunen bör bäras av de enskilda aktörer som väljer att vara verksamma inom skolväsendet. Regeringen anser därför att prövningen bör avgiftsfinansieras. Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och genom att ha en avgift som regleras efter detta basbelopp följer även avgiften samhällets prisutveckling.

Härjedalens kommuns avgifter enligt prisbasbelopp

  • Avgift vid ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående förskoleenhet samt godkännande av ny huvudman i befintlig enhet är ett halvt prisbasbelopp.

  • Avgift vid ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående fritidshem samt godkännande av ny huvudman är ett halvt prisbasbelopp.

  • Avgift vid ansökan om utökning/förändring av ett befintligt godkännande för en förskola eller fritidshem är en fjärdedel av ett prisbasbelopp.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in och ärendet prövas först när avgiften är betald.

Senast uppdaterad: 18 december 2023 08:06
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas