Avfallstaxa

Antagen av kommunfullmäktige 28 februari 2022 § 11.
Diarienummer KS 2022/12.
Gäller från och med 1 april 2022.

Övergångsbestämmelser

  1. Avgifter gällande hämtning av rest- och matavfall, Bilaga 1, träder i kraft 2022‑07‑01.
  2. Erbjudande för sortering av matavfall från hushåll och verksamheter införs områdesvis och med fokus på olika kundgrupper, under perioden 2022‑05‑01–2023-12-31. Detta medför att taxor och avgifter för matavfallsinsamling träder i kraft områdesvis.

Inledning

Härjedalens kommun ansvarar enligt miljöbalken, kap. 15, 20 § för att samla in och omhänderta kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från hushåll och verksamheter i kommunen. I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av slam och filtermaterial från små avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare.

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av miljöbalken, kap. 27, 4–16 §§. Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av taxan. Avgift inkluderar lagstadgad mervärdesskatt (moms). Taxan ska finansiera de kostnader kommunen har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar kommunen har inom avfallshanteringen.

Bestämmelser för hanteringen av kommunalt avfall finns i kommunens Föreskrifter för avfallshantering för Härjedalens Kommun.

Principer

Kommunens avfallstaxa är miljöstyrande. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att en mindre miljöbelastande avfallshantering främjas.

Taxan ska:

  • till fullo finansiera kostnaderna för kommunens avfallsansvar enligt miljöbalken 15 kap. 20 §
  • styra mot målen i kommunens renhållningsordning som består av en avfallsplan samt lokala avfallsföreskrifter
  • stimulera ökad sortering av avfall
  • stimulera en god arbetsmiljö

Definitioner

En definition av återkommande begrepp presenteras nedan. Övriga avfallsrelaterade begrepp definieras i avfallsföreskrifter för Härjedalens kommun och har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken ochavfallsförordningen (2020:14).

Abonnemang
Abonnemanget består av samtliga återkommande tjänster en kund har per anläggning.

Anläggning
Den plats där avfall hanteras, oftast ett kärl men även exempelvis containrar och slambrunnar ingår i begreppet. Anläggningen är oftast belägen på kundens fastighet.

Avfallsavgifter:

Grundavgift
Avgift som ska finansiera kostnaderna för drift och underhåll av återvinningscentraler, behandling av avfall som lämnas på återvinningscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för avfallsförebyggande arbete, avfallsplanering, utveckling, information, administration och service.

Då ovanstående kostnader är högre än uttagen grundavgift överförs delar av intäkterna från tömningsavgiften för att täcka dessa kostnader, så kallad miljöstyrande avfallstaxa.

En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus inklusive parhus och radhus, med permanentboende.

Flerbostadshus
Byggnad med tre eller fler bostäder i samma huskropp, eller en fastighet med tre eller fler separata bostäder.

Fritidshus standard
En- och tvåbostadshus där ingen är folkbokförd.

Fritidshus enkel
En- och tvåbostadshus där ingen är folkbokförd. Samt att fastigheten saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten.

Samfällighetsförening
Fastigheter som ingår i förening som gemensamt hanterar avfall, antingen med en
gemensaminsamlingsplats (GIP) eller gemensamhetsanläggning.

Verksamheter
Fastigheter där det uppstår kommunalt avfall, exempelvis skolor, förskolor,
restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, med mera. I dessa fastigheter finns inga folkbokförda personer.

Abonnemangsavgift
Avgift för vald behållartyp och entreprenadens driftskostnader.

Tömningsavgift
Avgift för behandling av avfallet och har en miljöstyrande effekt. Tömningsavgift för
slambrunn täcker kostnad för tömning och behandling av slammet.

Miljöavgift
Avgift vid val att ej sortera ut matavfall från restavfallet.

Bomkörning
Tjänsten kunde inte utföras vid hämtnings-/tömningstillfället.

Bostad
Ett hus, byggnad, rum eller en lägenhet avsedd för bostadsändamål, korttids-, fritids- eller permanentboende. En bostad innehåller vanligen utrymmen för matlagning, hygien och sömn.

Extrahämtning
Beställning av tjänst utöver ordinarie tjänst.

Gemensam insamlingsplats, GIP
Gemensam insamlingsplats för avfall som hanteras av samfällighetsförening, bostadsrättsförening, annan förening med ansvar för avfallshantering eller ägare av
flerbostadshus.

Kommunalt avfall
Detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.

Koncessionshavare
En entreprenör som godkänts efter upphandling att debitera fastighetsägare eller
nyttjanderättsinnehavare för insamling av kommunalt avfall.

Kommunal uppsamlingsplats, KUP
Kommunal uppsamlingsplats, en plats för insamling av rest- och matavfall som hanteras av Vatten och miljöresurs.

Miljöstyrning
Ekonomiskt incitament för att förebygga uppkomst av avfall, minska mängden restavfall, öka utsortering, förbättra arbetsmiljö för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Returpapper
Kommunalt avfall som utgörs av tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter.

Tjänst
De hämtningar, tömningar eller mottagande av kommunalt avfall som utförs, endera återkommande eller efter beställning.

Avgiftsskyldighet

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som finns på fastigheten och är enligt denna avfallstaxa skyldig att betala avfallsavgift. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare och avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.

Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängder, behållares placering eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska omgående anmälas till Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB.

Om en fastighet har flera innehavare ska dessa inom sig utse en huvudansvarig för
fastighetens renhållningsfrågor.

Om en fastighet består av flera geografiskt skilda platser där hushållsavfall normalt
uppkommer ska tjänst finnas för varje sådan plats.

De fastigheter som blivit beviljade bygglov, avsedd för bostad, ska betala grundavgift när startbesked ges. Senast i samband med att ett slutbesked utfärdats betalas även abonnemangsavgift och tömningsavgift.

Betalning

Betalning av avgifter enligt denna taxa ska ske till kommunen. Faktura skickas ut av Vatten och miljöresurs på uppdrag av Härjedalens kommun. Debitering av abonnent sker vanligen en till fyra gånger per år. Verksamheter och ägare av flerfamiljshus har möjlighet att välja månadsdebitering. Slam och extratjänster faktureras efter genomförande av tjänst. Ändring av antalet debiteringar per år beslutas av Vatten och miljöresurs.

Vid delade tjänster, exempelvis delat kärl och gemensam slamavskiljare, debiteras normalt fastighetsägaren till den fastighet där behållaren respektive anläggningen är placerad.

Maxtaxor

Fastighetsnära insamling av returpapper

Insamling av returpapper vid fastigheten är tilldelat en eller flera koncessionshavare. Koncessionshavaren har rätt att direkt ta avgift från fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren. Koncessionshavaren har rätt att maximalt ta ut 500 kronor per kubikmeter behållarvolym, exklusive mervärdesskatt.

Ändring av abonnemang

Anmälan och ändring av tjänst genomförs på Vatten och miljöresurs webbplats eller till kundservice. En ändring per anläggning får göras kostnadsfritt inom en
tolvmånadersperiod, därefter debiteras en kostnad enligt taxa.

Hämtning vid kommunal uppsamlingsplats i Härjedalen

För att möjliggöra en hållbar avfallshantering har Vatten och miljöresurs kommunala uppsamlingsplatser (KUP:ar) i en del av kommunens områden. På KUP:arna hämtas restavfall och matavfall i enlighet med gällande avfallsföreskrift. Extratömningar vid KUP:ar görs vid behov.

Upplysning om överfulla behållare anmäls till Vatten och miljöresurs kundservice.
Abonnemangsavgiften är oförändrad även vid hemkompost. Abonnemanget är tillgängligt i hämtområde 2.

Avgifter vid undantag från kommunens renhållning

Vid undantag från bestämmelserna i kommunens avfallsföreskrifter debiteras avgift enligt följande:

Uppehåll eller totalbefrielse från hämtningen

För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll eller totalbefrielse från hämtning av avfall reduceras abonnemangsavgift och tömningsavgift motsvarande tid som uppehållet eller befrielsen varar. Grundavgift tas ut även vid uppehåll eller totalbefrielse.

Delat kärl

Två eller flera närliggande fastigheter kan dela avfallsbehållare.

Förutsättning för delat avfallskärl är att avtal träffas mellan berörda fastighetsägare samt att avfallet ryms i aktuella kärl. Vid delning ska fastighetsägarna inom sig utse en huvudansvarig som ansvarar för skötsel av kärl och att hämtningsvägarna är fria.

Vid delning betalas en grundavgift per fastighet. Vid delning av kärl minskas abonnemangsavgiften för varje abonnent med 50 procent. Grundavgift och abonnemangsavgift debiteras respektive fastighetsägare, medan tömningsavgiften debiteras huvudansvarig.

Annan överenskommen plats

Fritidshusägare i hämtområde 1 har möjlighet att ansöka om abonnemangsformen ”annan överenskommen plats” för kärlavfall. Karta för områdesindelning återfinns i avfallsföreskrifterna. Möjligheten att ha abonnemangsformen bedöms utifrån att fastighetsägaren själv, till övervägande del, nyttjar fritidshuset och att huset inte hyrs ut. Abonnemanget innebär att fastighetsägaren kan lämna sitt avfall i ett kärl som inte är placerat i anslutning till fastigheten där avfallet uppstår.

Grundavgift kvarstår vid abonnemangsformen.

Försvårad hämtning

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, exempelvis om anläggningens utformning försvårar tömningsarbetet får Vatten och miljöresurs besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.

Bomkörningsavgift

Avgift utgår om tjänsten inte kunnat utföras. Detta kan bero på hinder som fastighetsinnehavaren har rådighet över till exempel bilar som står i vägen, oplogad väg, låst vägbom eller förhållanden som påverkar arbetsmiljön negativt för föraren av fordonet. Vid bomkörning utförs tjänsten vid nästa ordinarie tur, alternativ beställs extra tömning/hämtning.

Extrahämtning/-tömning

Extra hämtning/-tömning kan beställas hos Vatten och miljöresurs mot en särskild avgift som debiteras utöver den ordinarie avgiften enligt taxa.

Överfulla kärl

Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragmotstånd (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte överstiga 150 N (ca 15 kg i dragvikt). Alternativt att kärlet är för tungt för fordonet att lyfta. En avgift tas ut om detta inte uppfylls.

Är kärlet överfyllt tre gånger eller fler inom en tolvmånadersperiod har Vatten och miljöresurs rätt att ändra abonnemanget till ett större kärl.

Extra säck

I samband med ordinarie tömning får extra säck på högst 160 liter och max 15 kg lämnas på/vid restavfallsbehållaren. En extra kostnad debiteras per säck.

Används extra säck tre gånger eller fler inom en tolvmånadersperiod har Vatten och miljöresurs rätt att ändra abonnemanget till ett större kärl.

Felsorterat

Om behållaren innehåller otillåtet avfall, så som farligt avfall, töms inte behållaren och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren meddelas skriftligen.

För att behållaren ska tömmas ska det otillåtna avfallet avlägsnas från behållare. Behållaren töms vid nästa ordinarie tömningstillfälle.

Matavfall

Hämtning av matavfall

Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i matavfallsbehållaren vid tecknat
matavfallsabonnemang. När matavfallsbehållare innehåller restavfall får Vatten och
miljöresurs klassa om matavfallet till restavfall och avgift för aktuell tömning motsvarar då tömningsavgift av restavfallsbehållare.

Nyttjas inte matavfallsbehållaren korrekt har Vatten och miljöresurs rätt att ändra
abonnemang.

Hemkompost

Vid val av abonnemanget ska komposten vara anmäld till kommunen. Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i komposten. Innehåller restavfallsbehållaren matavfall har Vatten och miljöresurs rätt att ändra abonnemang.

Slamtömning brunn och tank

Ordinarie tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker områdesvis, enligt tömningsschema fastlagt av Vatten och miljöresurs. I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till tio meter.

Slanglängd räknas från fordonets slanganslutning till brunnens botten. För extra slang tillkommer ytterligare avgift. Volymavgift anges per påbörjad kubikmeter.

Skatter

Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, justeras taxan i samma mån av kommunstyrelsen.

Bilaga 1

Gäller från 1 juli 2022.

Tabell som visar grundavgifter på avfallshanteringsområdet

Grundavgift per år

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

En- och tvåbostadshus

årsavgift

346

433

Fritidshus

årsavgift

346

433

Samfällighet per bostad

årsavgift

242

303

Flerbostadshus per lägenhet

årsavgift

242

303

Verksamhet

årsavgift

208

260

Fritidshus enkel, utan avlopp

årsavgift

104

130

Tabell som visar abonnemangsavgifter året runt - 26 gånger per år

Abonnemangsavgift året runt - gånger

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

160 liter säck, inga nya abonnemang tecknas

styck

169

211

Bottentömmande matavfall ≤3 m³

årsavgift

6 303

7 879

Bottentömmande restavfall ≤3 m³

årsavgift

6 823

8 529

Bottentömmande restavfall ≤5 m³

årsavgift

9 638

12 048

Container restavfall ≤6 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

24 187

30 234

Container restavfall ≤8 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

29 254

36 568

Container ≤10 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

32 973

41 216

Tabell som visar abonnemangsavgifter året runt - 40 gånger per år

Abonnemangsavgift året runt - 40 gånger

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

252

315

660 liter kärl restavfall

årsavgift

2 495

3 119

Bottentömmande matavfall ≤3 m³

årsavgift

4 848

6 060

Bottentömmande restavfall ≤3 m³

årsavgift

4 248

5 310

Bottentömmande restavfall ≤5 m³

årsavgift

6 114

8 018

Container restavfall ≤6 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

16 877

21 096

Container restavfall ≤8 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

20 775

25 969

Container restavfall ≤10 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

23 895

29 869

Tabell som visar abonnemangsavgifter året runt - 52 gånger per år

Abonnemangsavgift året runt - 52 gånger

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

309

386

140 liter kärl restavfall

årsavgift

422

528

190 liter kärl restavfall

årsavgift

555

694

240 liter kärl restavfall, inga nya abonnemang tecknas

åarsavgift

641

801

370 liter kärl restavfall

årsavgift

1 245

1 556

660 liter kärl restavfall

årsavgift

3 189

3 986

160 liter säck, inga nya abonnemang tecknas

per styck

169

211

Bottentömmande matavfall ≤3 m³

årsavgift

6 303

7 879

Bottentömmande restavfall ≤3 m³

årsavgift

6 823

8 529

Bottentömmande restavfall ≤5 m³

årsavgift

9 638

12 048

Container restavfall ≤6 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

24 187

30 234

Container restavfall ≤8 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

29 254

36 568

Container restavfall ≤10 m³, inga nya abonnemang tecknas

årsavgift

32 973

41 216

Tabell som visar abonnemangsavgifter året runt - 104 gånger per år

Abonnemangsavgift året runt - 104 gånger

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

558

598

370 liter kärl restavfall

årsavgift

2 406

3 008

660 liter kärl restavfall

årsavgift

6 198

7 748

Tabell som visar abonnemangsavgifter året runt - 156 gånger per år

Abonnemangsavgift året runt - 156 gånger

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

807

1 009

370 liter kärl restavfall

årsavgift

3 566

4 458

Tabell som visar abonnemangsavgifter året runt - 6 gånger per år

Abonnemangsavgift året runt - 6 gånger

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Komprimator restavfall ≤20 m³

årsavgift

18 000

22 500

Tabell som visar abonnemangsavgift, fast årsavgift

Abonnemangsavgift fast årsavgift

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Gemensamt hämtställe

årsavgift

2 020

2 525

Tabell som visar tömningsavgifter

Tömningsavgift

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Avgift per tömning av 140 liter brunt kärl

per tömning

0

0

Avgift per tömning av 140 liter grönt kärl

per tömning

50

63

Avgift per tömning av 190 liter grönt kärl

per tömning

59

74

Avgift per tömning av 240 liter grönt kärl

per tömning

69

86

Avgift per tömning av 370 liter grönt kärl

per tömning

92

115

Avgift per tömning av 660 liter grönt kärl

per tömning

140

175

Avgift per tömning av
bottentömmande matavfall ≤3 m³

per tömning

0

0

Avgift per tömning av bottentömmande restavfall ≤3 m³

per tömning

550

688

Avgift per tömning av
bottentömmande restavfall ≤5 m³

per tömning

800

1 000

Avgift per tömning av container restavfall ≤6 m³

per tömning

880

1 100

Avgift per tömning av container restavfall ≤8 m³

prer tömning

1 050

1 313

Avgift per tömning av container restavfall ≤10 m³

per tömning

1 150

1 438

Avgift vid tömning av komprimator ≤20 m³

per ton

1 204

1 505

Tabell som visar tömningsavgifter

Miljöavgift, val ej utsortering matavfall, brunt kärl eller bottentömmande behållare

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

En- och tvåbostadshus

årsavgift

1 200

1 500

Vid egen hemkompost

årsavgift

ingen

ingen

Fritidshus

årsavgift

180

225

Fritidshus i samfällighet

årsavgift

840

1 050

Flerbostadshus per lägenhet

årsavgift

840

1 050

Verksamhet

årsavgift

1 200

1 500

Fritidshus enkel, utan avlopp

årsavgift

0

0

Tabell som visar avgifter för tilläggstjänster

Tilläggstjänster; beställningar hand­läggs vardagar 8‑16, gäller även elektron­iska beställningar. Denna tid räknas som ordinarie arbetstid vardagar

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Extra säck vid ordinarie tur max 160 liter

per styck

40

50

Tabell som visar framkörningsavgifter

Framkörningsavgift

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Framkörningsavgift kärl-, container­tömning, grov-, trädgårdsavfall ordinarie tömningsavgift alternativt pris per m³ tillkommer

per styck

800

1 000

Tabell som visar avgifter för hämtning av grov- och trädårdsavfall

Hämtning grov- och trädgårdsavfall

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Hämtning grovavfall, vitvaror etcetera inom 14 dagar. Framkörningsavgift tillkommer

per m³

400

500

Tabell som visar avgifter för dragvägar

Dragvägar

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Framställning, 1,5‑10 meter

per tillfälle

24

30

Tillbakaställning,1,5‑10 meter

per tillfälle

24

30

Framställning, <10 meter

per tillfälle

120

150

Tillbakaställning, <10 meter

per tillfälle

120

150

Gångvägtillägg 1,5-10 meter, 26 gånger per år

per och kärl

300

375

Gångvägtillägg 1,5-10 meter, 40 gånger per år

per år och kärl

460

575

Gångvägtillägg 1,5-10 meter, 52 gånger per år

per år och kärl

600

750

Gångvägtillägg 1,5-10 meter, 104 gånger per år

pre år och kärl

1 200

1 500

Gångvägtillägg <10 meter, 26 gånger per år

per år och kärl

1 560

1 950

Gångvägtillägg <10 meter, 40 gånger per år

per år och kärl

2 000

2 500

Gångvägtillägg <10 meter, 52 gånger per år

per år och kärl

3 120

3 900

Gångvägtillägg <10 meter, 104 gånger per år

per år och kärl

6 240

7 800

Tabell som visar avgifter för byte av abonnemang och behållare

Byte abonnemang och behållare

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Utkörning eller byte av behållare, mer än 1 gång per 12 månader

per tillfälle

720

900

Tabell som visar avgifter för övriga tjänster

Övriga tjänster

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Betalsäck för kärlavfall köp och lämnas på återvinningscentral och på listade platser

per styck

80

100

Bomkörning

per tillfälle

800

1 000

Sätta i ny säck, bottentömmande behållare, innehavaren tillhandahåller säcken

per styck

160

200

Överfylld behållare

per styck

24

30

Oförutsedd tjänst

per tillfälle

2 800

3 500

Not 1:Behållare med volymer som saknas i beslutad taxa ska avgiftsbeläggas till nästa högre volym som finns i taxan.

Not 2: Det momsfria beloppet beslutas av kommunfullmäktige. Eventuell avrundade kronor kan förekomma i avgifter inklusive moms.

Bilaga 2

Gäller från och med 1 april 2022.

Tabell som visar avgifter för slamtömning

Slamtömning inklusive behandling

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Tömning av slamanläggning upp till 3 m³

per tömning

1 140

1 425 

Tömning av slamanläggning 3,1-6 m³

per tömning

1 600

2 000

Över 6 m³ tillägg för varje ytterligare

per m³

348

435

Tabell som visar avgifter för tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare inklusive
behandling

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Tömning av fettav-skiljare upp till 1 m³

per tömning

1 600

2 000

Tillägg för varje ytterligare

per m³

552

690

Tabell som visar avgifter för tilläggstjänster på området slam och fett

Tilläggstjänster; tillägg slam och fett

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Tillägg extra tömning, inom 8 timmar

per tillfälle

2 400

3 000

Tillägg extra tömning, inom 24 timmar

per tillfälle

1 200

1 500

Tillägg extra tömning, inom 5 dagar

per tillfälle

800

1 000

Tillägg slang över 10 meter

per meter

14,40

18

Bomkörning, slamtömning

per tillfälle

1 000

1 250

Tabell som visar avgifter för tjänster med anknytning till området latrin

Latrin

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Inköp av engångslatrinkärl inklusive behandling. Inköp och hämtning av tomt kärl sker på återvinningscentralen

per styck

600

750

Tillkommer vid hämtning, tomtgräns eller överenskommen plats, latrinkärl á max 15 kg mindebitering minst två kärl per hämtning

per tillfälle

800

1 000

Tabell som visar avgifter för övriga tjänster

Övriga tjänster

Enhet

Avgift kronor exklusive moms

Avgift kronor inklusive moms

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla säck eller kasset som hämtas av kranbil

per styck

4 000

5 000

Hämtning inkl. behandling av fosforfälla löst granulat om sugs av spolbil

per styck

4 000

5 000

Notera: Det momsfria beloppet beslutas av kommunfullmäktige. Eventuellt avrundade kronor kan förekomma i avgifter inklusive moms.

 

Bilaga 2

Taxa för avlämning av bygg och rivningsavfall från hushåll vid Härjedalens kommuns ÅVC:er

Taxan visar avgifter för inlämning på återvinningscentral av vissa typer av avfall. Avgifter redovisas exklusive moms, inklusive moms, samr vad avgiften inklusive moms var under 2022.

Avfall

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Avgift 2022 inklusive moms

Brännbart grovavfall

kr per m³

0

0

0

Sortering av grovavfall

kr per m³

0

0

0

Metall

kr per m³

0

0

0

Deponi

kr per m³

0

0

0

Asbestavfall, sorterat. Avlämning av asbestavfall ska ske i slutna förpackningar eller behållare

kr per m³

0

0

0

Konstruktion

kr per m³

0

0

0

Gips

kr per m³

0

0

0

Trä

kr per m³

0

0

0

FA-trä (impregnerat)

kr per m³

0

0

0

Trädgårdsavfall

kr per m³

0

0

0

Betalsäck för hushållsavfall

kr per styck

0

0

0

Det momsfria beloppet beslutas av kommunfullmäktige. Eventuella avrundade kronor kan förekomma i avgifter inklusive moms.

Senast uppdaterad: 1 januari 2023 00:00
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas