Sysselsättning

Arbetsmarknadsavdelningen hjälper enskilda personer att utvecklas och göra det möjligt att få ett jobb. Det görs genom individuellt anpassad praktik och läringsplatser samt personlig handledning på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsavdelningen förbereder och rustar människor 18-64 år för att ta plats på arbetsmarknaden eller börja studera. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar utifrån individens egna unika förutsättningar för att uppnå meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhällslivet i samarbete med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och utbildningsanordnare.

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder

 • individuell coach
 • meningsfulla arbetsuppgifter
 • arbetsträning
 • praktik
 • stöd till studier

För att få hjälp behöver du ansöka via LSS-handläggare, integration, skolan eller Arbetsförmedlingen. Därefter träffar du arbetsmarknadsavdelningen för att planera insatsen.

Idamic, (individuellt dagligt arbete människan i centrum) hjälper människor till arbete och sysselsättning utifrån beslut enligt socialtjänstlagen eller LSS (lagen om särskilt stöd). Rättigheten gäller personer som tillhör lagens personkretsar i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och
som inte utbildar sig.

Daglig verksamhet finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.

För att få hjälp ska du ha ett beslut via socialtjänsten, integration, skola eller Arbetsförmedlingen. Därefter träffas vi för ett möte för att planera insatsen.

STAR Härjedalen är ett samverkansarbete mellan Härjedalens kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jämtland-Härjedalen.

Syftet är stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd för att nå målet arbete, studier eller annan försörjning. Insatsen består av samverkan mellan myndigheter och arbete med individen.

Personer som deltar i insatsen ska vara delaktig i sin planering och alla aktörer får en samsyn om vilka stöd som behövs.

Samordningsförbundet Jämtlands län finansierar utvecklingsarbetet som pågår till 31 juli 2026.

För vem?

STAR Härjedalen är en insats för dig mellan 16–64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Du behöver ha kontakt med minst två av de samverkande myndigheterna samt bedömas ha behov av individuell samplanering.

Hur går det till?

 1. Berätta för din handläggare om ditt behov av stöd
 2. Ditt ärende lyfts i samverkansteamet som bedömer behov av individuell samplanering
 3. Samordnaren tar kontakt med dig för kartläggningssamtal samt information om insatsen
 4. Ett förmöte genomförs tillsammans med dig, samordnare och den myndighet som aktualiserat ditt ärende. Vi skriver samtycke och kommer fram till målet och syftet med insatsen. Vi kommer även överens om vilka myndigheter som behöver delta i mötet kring din individuella samplanering.
 5. Vid det individuella samplaneringsmötet samlas alla berörda myndigheter tillsammans med dig och samordnaren. Mötets syfte är att deltagande parter ska få en samsyn kring ditt nuläge och hur vi tillsammans kan samverka på bästa sätt för att ge dig en tydlig planering framåt, en individuell samplanering.
 6. Vid behov kan uppföljningsmöte bokas för att stämma av hur din planering fungerar, om mål och syfte uppfyllts eller om ytterligare behov finns som behöver planeras in.
 7. När målet och syftet med insatsen har uppnåtts bokas ett avslutande möte tillsammans med dig. Vid det mötet går vi igenom din planering och därefter tar rätt myndighet vid och jobbar vidare tillsammans med dig.

Har du frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till samordnare Emma Helmersson


Emma Helmersson
emma.helmersson@herjedalen.se
0680-163 68

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023 12:47
Redaktör för sidan: Kristofer Hallberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas