Avgifter i förskola

När ditt barn går i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen. Avgiften baseras på antal barn i hushållet och på hushållets totala inkomst före skatt. Med hushållet menas alla personer som bor på samma adress, oavsett om man är vårdnadshavare eller inte.

Från 1 januari 2023 betalas barnomsorgen i efterskott

Från 1 januari 2023 skickar kommunen fakturan för barnomsorg i efterskott. Det innebär att den barnomsorg som barnet deltagit i under januari betalar vårdnadshavarna under februari.

Lämna inkomstuppgifter

Lämna inkomstuppgift i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn får vara på förskolan den tid föräldrarna arbetar eller studerar inklusive restid till och från arbetet.

Förskolorna har öppet vardagar och öppnar tidigast 6.30 och stänger senast 18.30.

Härjedalens kommun tillämpar den statligt beslutade maxtaxan.

Avgiften räknas fram efter familjens gemensamma totala inkomst före skatt. Om familjens totala inkomst före skatt når inkomsttaket för maxtaxan eller mer, betalas den högsta avgiften. Är familjens totala inkomst före skatt lägre än inkomsttaket, betalas en viss procent av total inkomst före skatt.

Avgiften betalas för föregående månad. Tidigare betalade man avgiften i förskott, men från och med 2023 betalar man i efterskott. Fakturan skickas i början av månaden och förfaller den sista dagen i månaden.

Upptäcks felaktigheter har kommunen rätt att fakturera avgift i efterskott.

För år 2023 är inkomsttaket för familjens gemensamma toatala inkomst 54 830 kronor per månad före skatt. Som familj räknas alla som bor på samma adress, oavsett om man är vårdnadshavare eller inte.

Avgift för ditt barn i barnomsorgen från och med 1 januari 2023


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 procent

max 1 645 kr

2 procent

max 1 097 kr

1 procent

max 548 kr

Avgiftsfri

Fritidshem

2 procent

max 1 097 kr

1 procent

max 548 kr

1 procent

max 548 kr

Avgiftsfri


Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen. Det yngsta barnet räknas alltid som barn nummer ett.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll eller familj avses ensamstående, gifta eller sammanboende. Alla inkomster som är skattepliktiga ska redovisas, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken, makan eller sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Allmän förskola följer skolans läsårstider och är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar i veckan. Ingen verksamhet bedrivs under enstaka lovdagar, november-, jul, sport, påsk och sommarlov. Det är rektor i samråd med personal på förskolan som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs. Prata med din förskola vilka tider som gäller för just er förskola.

Barn 3 - 5 år med ordinarieplats (heltid).
Från och med 1 september det år barnet fyller tre år till och med 31 maj det år barnet fyller fem år, får man ett avdrag på avgiften med 37 %.

Barn 3 - 5 år med 15-timmarsplats.
Från och med 1 september till 31 maj är platsen avgiftsfri.

Har man ordinarie- eller 15-timmarsplats under juni, juli och augusti betalar man full avgift utan avdrag.

Lämna inkomstuppgifter innan barnet börjar i förskola eller på begäran av kommunen.

Du som vårdnadshavare är även skyldig att uppge alla förändringar som kan påverka avgiftens storlek, till exempel ändrad inkomst för någon i hushållet eller ändrade familjeförhållanden (om du blir sambo eller ensamstående).

Härjedalens kommun har rätt att kontrollera inkomsten mot Försäkringskassan, Skatteverket och arbetsgivaren. Kommunen har rätt att fakturera tre år i efterskott om felaktiga uppgifter har lämnats.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom den tid som angetts vid förfrågan, beräknas avgiften utifrån maxtaxa. Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

Lämna inkomstuppgift i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om avgifter och betalning

Om ditt barn har växelvis boende och båda vårdnadshavarna är behöver barnomsorg så ska båda vårdnadshavarna göra varsin ansökan om plats till förskola. Vårdnadshavarna ansvarar för var sin plats, lämna tider för sina veckor och får en varsin faktura. Kom ihåg att en eventuell ny sambo ska räknas med när man lämnar inkomstuppgift.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavare får varsin faktura. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats (maxtaxa). Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna. När en platsinnehavare säger upp eller ej längre har tillgång till sin del av platsen går hela betalningsansvaret till den andre platsinnehavaren.

Ja. Ni abonnerar på en plats som ni betalar för tills ni säger upp den.

Om någon i familjen får förändrad inkomst, ska det meddelas snarast via e-tjänsten. Även om det finns en eventuell sambo som inte är vårdnadshavare, ska inkomsten meddelas snarast.
Inkomstuppgift för beräkning av barnomsorgsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från 1 september det år ditt barn fyller 3 år görs avdraget för allmän förskola.

Alla 3-5-åringar med en ordinarie förskoleplacering (heltid) får avdrag med 37 % på avgiften under perioden 1 september till 31 maj. Det gäller från hösten det år barnet fyller 3 år.

Barn 3-5 år som har 15-timmars plats betalar ingen avgift från 1 september till och med 31 maj.

Under juni, juli och augusti betalar man full avgift utan avdrag.

Nej, avgiften baseras på hushållets totala inkomst före skatt per månad oavsett antal timmar. Avgiften ändras bara om man ändrar typ av placering, från 15-timmarsplacering till ordinarie placering (heltid).

Meddela kommunen omgående vid ändringar.
barnomsorg@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 24 april 2023 13:39
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas