Avgifter i förskola

När ditt barn går i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen. Avgiften baseras på antal barn i hushållet och på hushållets totala inkomst före skatt.

Från 1 januari 2023 betalas barnomsorgen i efterskott

Från 1 januari 2023 skickar kommunen fakturan för barnomsorg i efterskott. Det innebär att den barnomsorg som barnet deltagit i under januari betalar vårdnadshavarna under februari.

Under januari 2023 skickar kommunen inte ut någon faktura för barnomsorg.

Lämna inkomstuppgifter

Lämna inkomstuppgift i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn får vara på förskolan den tid föräldrarna arbetar eller studerar och reser till och från arbetet.

Förskolorna har öppet vardagar, öppnar tidigast 6.30 och stänger senast 18.30.

Härjedalens kommun tillämpar den statliga beslutade maxtaxan.

Avgiften räknas fram efter familjens gemensamma totala inkomst före skatt. Om familjens totala inkomst före skatt når inkomsttaket för maxtaxan eller mer, betalas den högsta avgiften. Är familjens totala inkomst före skatt lägre än inkomsttaket, betalas en viss procent av total inkomst före skatt.

Avgiften betalas för föregående månad. Tidigare betalade man avgiften i förskott, men från och med 2023 betalar man i efterskott. Fakturan skickas i början av månaden och förfaller den sista dagen i månaden.

Upptäcks felaktigheter har kommunen rätt att fakturera avgift i efterskott.

Inkomsttaket för familjens gemensamma toatala inkomst är 54 830 kronor per månad före skatt för 2023.

Avgift för ditt barn i barnomsorgen från och med 1 januari 2023


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 procent

max 1 645 kr

2 procent

max 1 097 kr

1 procent

max 548 kr

Avgiftsfri

Fritidshem

2 procent

max 1 097 kr

1 procent

max 548 kr

1 procent

max 548 kr

Avgiftsfri


Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid räknas som barn nummer ett.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll avses ensamstående, gifta eller sammanboende. Alla inkomster som är skattepliktiga ska redovisas, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken, makan eller sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårstider. Inga lov. Det är rektor i samråd med personal på förskolan som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs.

Alla 3-5-åringar, med en ordinarie förskoleplats, får 37 procent avdrag på avgiften under perioden 1 september till 31 maj. Det gäller från hösten det år barnet fyller 3 år.

Barn 3-5 år som har en 15-timmars plats betalar ingen avgift under ovanstående period.

Full avgift debiteras även juni, juli och augusti.

Lämna inkomstuppgifter innan barnet börjar i förskola eller på begäran av kommunen.

Du som vårdnadshavare är även skyldig att uppge alla förändringar som kan påverka avgiftens storlek, till exempel ändrad inkomst för någon i hushållet eller ändrade familjeförhållanden (om du blir sambo eller ensamstående).

Härjedalens kommun förbehåller sig rätten att kontrollera inkomsten mot Försäkringskassan, Skatteverket och arbetsgivaren och har rätt att efterdebitera i tre år om felaktiga uppgifter har lämnats.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom föreskriven tid beräknas avgiften utifrån maxtaxa. Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

Lämna inkomstuppgift i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om avgifter och betalning

Om ditt barn har växelvist boende vid delad vårdnad och båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg så ska båda vårdnadshavarna göra varsin ansökan om plats till förskola och delar då på platsen.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavare får varsin faktura. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats (maxtaxa). Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna. När en platsinnehavare säger upp eller ej längre har tillgång till sin del av platsen går hela betalningsansvaret till den andre platsinnehavaren.

Ja, ni abonnerar på en plats som ni betalar för tills ni säger upp den.

Från 1 september det år ditt barn fyller 3 år görs avdraget för allmän förskola.

Alla 3-5-åringar, med en ordinarie förskoleplacering, får 37 procents avdrag på avgiften under perioden 1 september till 31 maj. Det gäller från hösten det år barnet fyller 3 år.

Barn 3-5 år som har 15-timmars plats betalar ingen avgift under ovanstående period.

Under juni, juli och augusti är det ingen reducering utan då debiteras full avgift.

Nej, avgiften baseras på hushållets totala inkomst före skatt per månad oavsett antal timmar. Vid byte av typ av placering ändras däremot taxan. Vid ändring av placering, från 15-timmarsplacering till ordinarie placering (heltid) och tvärtom.

Meddela kommunen omgående vid ändringar
barnomsorg@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 26 januari 2023 09:09
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas