Egenkontroll - miljöbalkens krav

Både du som äger en fastighet och du som bedriver verksamhet omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll.

Kravet på egenkontroll innebär att det är du själv som är ansvarig för att kontrollera så att din verksamhet följer lagkraven som miljöbalken ställer. Till exempel ska du själv skaffa dig tillräcklig kunskap, samt på eget initiativ kontrollera och åtgärda brister och risker i verksamheten eller i fastigheten.

Egenkontrollen kan beskrivas som ditt eget kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda eventuell negativ påverkan som din verksamhet eller fastighet har på människors hälsa och på miljön. Det är ett effektivt sätt för dig som verksamhetsutövare att skapa ordning och reda och att bedriva din verksamhet enligt de krav som ställs i lagen. Egenkontrollen innebär ett systematiskt sätt att arbeta med olika försiktighetsmått som tekniska åtgärder, rutiner för verksamheten och riskhantering.

Hur ska egenkontrollen utformas?​

Hur stor verksamheten är styr hur omfattande egenkontrollen behöver vara. En komplex verksamhet med stora risker för människors hälsa och miljön behöver ha en mer omfattande egenkontroll än en liten verksamhet där riskerna är mindre.

För de flesta verksamheter och fastigheter gäller inga precisa krav på hur egenkontrollen ska se ut, det är upp till dig som fastighetsägare eller verksamhetsutövare att visa att din egenkontroll skapar förutsättningar för att uppfylla miljöbalkens krav.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga ställs dock krav på en mer preciserad egenkontroll.
Miljöfarlig verksamhet

En egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner, för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Man kan säga att egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning i form av faktablad och handböcker för flera branscher.
Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vad miljöbalken ställer för krav på egenkontroll hittar du i miljöbalkens andra och 26:e kapitel.
Miljöbalken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:43
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas